Button Text

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Kiekens Products B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is vrij zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website uitsluitend hergebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kiekens Products B.V.

Geen garantie voor juistheid Indien van toepassing:

Met betrekking tot de op onze website vermelde prijzen streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kiekens Products B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Kiekens Products B.V. streeft ernaar om haar website zo actueel mogelijk te houden. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Kiekens Products B.V. aanvaardt verder geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van Kiekens Products B.V.’s disclaimer op deze pagina.