Inleiding

Kiekens Groep B.V. en gelieerde ondernemingen (“Kiekens”), verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring legt Kiekens uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden.

Toepasselijkheid

Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van Kiekens, gevestigd te Almelo, kantoorhoudende te van der Hoopweg 19, 7602 PJ Almelo ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 67546404.

Verwerking

Kiekens verwerkt de door haar klanten en/of relaties en hun werknemers verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek en
gebruik van de website(s) van Kiekens. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over de door Kiekens gebruikte cookies. Gegevens (kunnen) worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, het abonneren op de nieuwsbrief, het invullen van het online contactformulier, contact met onze sales- of serviceafdeling en het opvragen van informatie. Kiekens behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

Doel

Kiekens gebruikt de verzamelde gegevens van haar klanten en/of relaties voor het aangaan en onderhouden van commerciële relaties, het verbeteren van haar dienstverlening, om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen, voor marketingdoeleinden (denk aan het verzenden van reclame-uitingen, nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe producten en diensten van Kiekens) en voor het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten.

Bewaartermijn

Kiekens bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden en houdt zich voorts aan wettelijke bewaartermijnen.

Beveiligingsmaatregelen

Kiekens heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die
Kiekens verwerkt.

Nieuwsbrief

Kiekens verstuurt per regelmatig een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van haar producten, bedrijfsactiviteiten en service. E-mailadressen van bestaande klanten worden automatisch toegevoegd aan de daarvoor bestaande verzendlijst. Iedere nieuwsbrief van Kiekens bevat een goedwerkende afmeldlink, zodat u zich eenvoudig weer kunt uitschrijven.

Uw rechten

Wanneer Kiekens uw Persoonsgegevens verwerkt, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te dragen. Indien u Kiekens toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacy beleid van Kiekens kunt u te allen tijde contact opnemen via info@kiekens.com.

Derden

De Persoonsgegevens worden door Kiekens niet aan derden verstrekt en/of verkocht zonder uw toestemming, tenzij Kiekens daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Links

Op de website Kiekens treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. Kiekens kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die
organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Wijzigingen

Kiekens behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via deze website de privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

1 mei 2018